RSS

การอ้งเหตุผลในชีวิตประจำวัน

01 มี.ค.

ตรรกศาสตร์ และการอ้างเหตุผลในชีวิตประจำวัน

องค์ประกอบของการอ้างเหตุผล
องค์ประกอบของการอ้างเหตุผลแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ  ข้อมูลหรือเหตุ (premises)  รูปแบบของการอ้างเหตุผล และผลสรุป (conclusion)  เหตุ ( premises )
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ตัวชี้เหตุ และข้อความที่เป็นเหตุ
1.  ตัวชี้เหตุ ( premise  indicator )
ตัวชี้เหตุ   คือ   คำหรือวลีที่อยู่หน้าเหตุ
คำที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้เหตุ  ได้แก่    เพราะว่า , เนื่องจาก , … วลีที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้เหตุ  ได้แก่    เกิดจากความจริงที่ว่า , สำหรับเหตุผลต่อไปนี้ , …

2.  ข้อความที่เป็นเหตุ
ข้อความที่เป็นเหตุ คือ ข้อความที่เสนอเพื่อสนับสนุนให้เชื่อว่าผลสรุปเป็นจริง อาจมีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อความก็ได้ ซึ่งมีทั้งกรณีที่บอกชัดเจนและปิดบังไว้  ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะกรณีที่บอกเหตุชัดเจน
ผลสรุป ( conclusion )
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสรุปแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ตัวชี้ผลสรุป และข้อความที่เป็นผลสรุป
1.  ตัวชี้ผลสรุป ( conclusion  indicator )
ตัวชี้ผลสรุป  คือ    คำหรือวลีที่อยู่หน้าผลสรุป คำที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ผลสรุป   ได้แก่   ดังนั้น , เพราะฉะนั้น ,  จะได้ว่า ,  สรุปว่า ,
ด้วยเหตุนี้ , … วลีที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ผลสรุป  ได้แก่   เราสามารถสรุปได้ว่า , ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่า ,   เราได้ผลว่า , …

2.ข้อความที่เป็นผลสรุป
ข้อความที่เป็นผลสรุป    คือข้อความที่แทนเรื่องที่ต้องการพิสูจน์    ไม่ว่าเราจะกำลังอ่าน
ข้อมูลที่เขียนขึ้นหรือฟังเพื่อนพูด ถ้าเพื่อนมุ่งหวังที่จะชวนเชื่อ เราต้องคิดให้เร็ว ทั้งด้วยตาหรือด้วยสมอง เพื่อหา ผลสรุปของการอธิบาย  โดยส่วนใหญ่แล้วผลสรุปจะอยู่ตอนท้ายของข้อมูลสนับสนุนหรือตอนท้ายของการอ้างเหตุผล

ข้อความที่เป็นผลสรุปนั้นแบ่งเป็น 3 แบบคือ
1) ข้อความที่เป็นผลสรุปชัดเจน ประเด็นเดียว  เป็นการสรุปที่มีผลสรุปเพียงเรื่องเดียวอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ

2) ข้อความที่เป็นผลสรุปหลายเชิง (Multiple conclusion)   เป็นไปได้ที่จะมีผลสรุปมากกว่าหนึ่งในการสนทนาหรือการอ้างเหตุผลเพียงครั้งเดียว บางครั้งผู้พูดอาจมีผลสรุปในเรื่องที่กำลังอธิบายมากกว่าหนึ่งผลสรุปก็ได้   เราเรียกผลสรุปนี้ว่า ผลสรุปหลายเชิง ทั้งนี้ผลสรุปหลายเชิงอาจเกิดจากเหตุกลุ่มเดียวกัน หรือ เกิดจากผลสรุปในการอ้างเหตุผลชุดอื่นก็ได้
3) ข้อความที่เป็นผลสรุปแบบปิดบังไว้ (Unstated Conclusion) บางครั้งมีกรณีที่หัวข้อหลักของการอ้างเหตุผลเข้าใจกันได้อย่างชัดเจน แต่ไม่มีข้อความใดเลยที่แสดงผลสรุป แม้เราจะตั้งใจฟังหรืออ่านอย่างดีแล้วก็ตาม ก็ยังไม่พบข้อความที่เป็นผลสรุป ผลสรุปที่ไม่กล่าวไว้อาจจะสรุปได้เองจากเหตุที่ให้มานี้เรียกว่า ผลสรุปแบบปิดบังไว้

เหตุ 

1) ………..ข้อความที่เป็นเหตุที่ 1………….
2) ………..ข้อความที่เป็นเหตุที่ 2………….
     . ………..ข้อความที่เป็นเหตุที่  . ………….
     . ………..ข้อความที่เป็นเหตุที่  . ………….
 n) ………..ข้อความที่เป็นเหตุที่ n ………….

ผลสรุป 1) ………..ข้อความที่เป็นผลสรุปที่ 1………….
 2) ………..ข้อความที่เป็นผลสรุปที่ 2………….
      . ………..ข้อความที่เป็นผลสรุปที่  . …………
      . ………..ข้อความที่เป็นผลสรุปที่  . …………
 n) ………..ข้อความที่เป็นผลสรุปที่ n …………
            
หมายเหตุ    ถ้า   n = 1  เ ราไม่นิยมใส่หมายเลข 1) กำกับหน้าข้อความ

ที่มา : http://utcc2.utcc.ac.th/www/divisions/1tsd/Mat/SG002_3.doc

สรุป  ตรรกศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้เหตุผล และกระบวนการคิดที่เกี่ยวกับการให้เหตุผลโดยมุ่งเน้นที่ผลสรุปว่าถูกต้องหรือเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่

 

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 1, 2012 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: