RSS

ตัวอย่างและวิธีคิด

01 มี.ค.

1.2 คณิตศาสตร ์(สัดส่วน)

     โจทย์เกี่ยวกับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ให้แทน 1 % เป็น 0.01 เมื่อต้องการหาค่าร้อยละ
ก็ใช้ 1% คูณไปเลย
1.3 อุปมาอุปมัย
     อุปมาอุปมัย หมายถึง การเปรียบเทียบ ข้อสอบลักษณะนี้เป็นข้อสอบด้านการวิเคราะห์
หาเหตุผล ข้อสอบมักจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
    แบบที่ 1. เอเซีย : ปากีสถาน  ; ? : ?
                   ก.ญี่ปุ่น : เกาหลี ข. ไทย : บางกอก   ค. เยอรมัน : อิตาลี       ง. อเมริกา : แคนาดา
               
      คำตอบคือข้อ ง.
     แบบที่ 2. ? กิน ; น้ำ : ?
                   ก. อาหาร : เคี้ยว  ข. ข้าว : กระหาย ค. ผักสด : ดื่ม    ง. เนื้อ : รับประทาน
                 
       คำตอบคือข้อ ค.เพราะคำว่ากินใช้กับผลไม้ได้ ส่วนน้ำนั้นก็ใช้กับ ดื่ม
     แบบที่ 3. พรรค : สมาชิก ; เมฆ : ?
                   ก.ฝน     ข.ละอองน้ำ   ค.น้ำค้าง   ง.แม่น้ำ
 
      คำตอบคือข้อ ข.เพราะต่อจากเมฆคือละอองน้ำ
      *****สำหรับการแก้ปัญหาอุปมาอุปมัยนั้นต้องดูที่ข้อความข้างต้นซึ่งมีทั้งความ
     สัมพันธ์จากเล็กไปหาใหญ่และจากใหญ่ไปหาเล็ก หรือในกลุ่มเดียวกัน หรือใน
     กลุ่มที่ตรงข้ามกัน เมื่อหาข้อสิ้นสุดไม่ได้   ก็ควรเลือกข้อที่ใก้ลเคียงหรือผิดน้อย
     ที่สุด เป็นคำตอบ
1.4 เงื่อนไขทางภาษาหรือกาารสรุปความ

     ข้อสอบประเภทนี้ควรทำหลังสุดเพราะมักจะให้โจทย์ที่ให้คำตอบเลือกที่ วก วน
     ไปมาทำให้งงได้
     หลักการคิด
     1. ถ้าเงื่อนไขกล่าวไว้เช่นไร เมื่อพิจารณาข้อสรุปแล้ว ถ้าข้อสรุปตรงกับเงื่อนไขที่ให้มา      ก็ตอบว่าจริงหรือถูกต้องตามเงื่อนไข
     2. ถ้าข้อสรุปเมื่อพิจารณาแล้วไม่ตรงับเงื่อนไขที่ให้ไว้ให้ตอบว่าผิด หรือไม่ตรงกับเงื่อน
    ไขที่ให้ไว้
     3. ถ้าพิจารณาข้อสรุปแล้วเงื่อนไขไม่ได้กล่าวว่าไว้ คือเป็นเรื่องที่เหนือจากข้อ 1 และก็ให้
ตอบว่าไม่แน่ชัด กล่าวคือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริง ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้
   1.5 เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

     = หมายถึง เท่ากับ
     # หมายถึงไม่เท่ากับ
     > หมายถึง มากว่า
     \> หมายถึงไม่มาากกว่า ซึ่งอาจหมายถึงเท่ากับ หรือ น้อยกว่าก็ได้
     < หมายถึง น้อยกว่า
     <\ หมายถึงไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจหมายถึง เท่ากับ หรือมากกว่าก็ได้
     \< หมายถึงน้อยกว่าหรือ เท่ากับ
     >/ หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ
     หลักในการตอบคำถาม
 
 
    ตอบข้อ 1 ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกต้อง หรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
    ตอบข้อ 2 ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิด หรือไม่เป้นจริงตามเงื่อนไข
    ตอบข้อ 3 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ว่าถูหรือผิดตามเงื่อนไข
    ตอบข้อ 4 ถ้าข้สรุปทั้งสองมีข้สรุปใดสรุปหนึ่ง ที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง หรือไม่แน่ชัด     โดยไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
     1.6 ความสามารถทางด้านภาษา

     เป็นการวัดความสามารถทางภาษาหรือการสรุปข้อความ จากบทความนี้      เป็นการวัดความสามารถทางด้านกการอ่านเพื่อจับใจความ สรุปความและ
     ตีความจากข้อความต่างๆที่โจทย์ให้มา
 
     1.ชื่อเรื่องคืออะไร
     2.จุดมุ่งหมายในการเขียนบทประพันธ์คืออะไร
     3.ผู้เขียนมีความประสงค์อย่างไรในการนำเสนอบทความนี้
     4.ประเด็นสำคัญของข้อความนี้อยู่ในตอนใด
     5.ประโยคที่ว่า “……………”มีความหมายอะไร
     6.บทความดังกล่าวท่านคิดว่ามีสาเหตุสำคัญอย่างไร
     7.ข้อสรุปใดต่อไปนี้ ข้อใดที่ตรงกับประเด็นสำคัญของบทความนี้ 
  
 

ความหมายความสามารถด้านเหตุผล   
 
 
   ความหมายของคำ  เหตุ  และผล      เหตุ  หมายถึง  สิ่งที่เป็นต้นกำเนิด  หรือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งอื่นตามมา อาจเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
             หรือจากการกระทำอาจเรียกว่า  “สาเหตุ”  หรือ  “มูลเหตุ”   
      ผล  หมายถึง  สิ่งที่เกิดตามมาจากเหตุ  ผลของเหตุอันหนึ่งอาจกลายเป็นเหตุของผลอย่างอื่นต่อเนื่องกันไป
            โดยไม่สิ้นสุดก็ได้  “ผล”  นี้เรียกว่า  “ผลลัพธ์”

 การอนุมานโดยพิจารณาสาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน1.   การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ์  คือ  การที่เราใช้ความรู้ความเข้าใจของเรา  พิจารณาปรากฏการณ์อย่างหนึ่งว่าปรากฏการณ์นั้นจะทำให้เกิดผลลัพธ์อะไรมา2.   การอนุมานผลลัพธ์ไปหาสาเหตุ  คือ  การที่เราใช้ความรู้ความเข้าใจของเราพิจารณาปรากฏการณ์อย่างหนึ่งว่าปรากฏการณ์นั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
3.   การอนุมานจากผลลัพธ์ไปหาผลลัพธ์  คือ  การที่เราใช้ความรู้  ความเข้าใจของเราพิจารณาปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์อย่างหนึ่งว่า  เป็นผลลัพธ์ของสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก่อน      แล้วจึงพิจารณาต่อไปว่า  สาเหตุนั้นอาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อื่นใดได้อีกบ้าง

 
   ตัวอย่าง  การเสนอความคิดเป็นเหตุเป็นผล

       “การเขม่นหรือกระตุกที่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า ลำคอ ไหล่ แขน เช่น ขยิบตา กระแอม ยักไหล่
       ทำจมูกฟุตฟิตมักพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงวัยระหว่าง 8-12 ปี สาเหตุเนื่องจากความตึงเครียดทางอารมณ์
       ตื่นเต้น ตกใจง่าย เจ้าอารมณ์ ซุกซน หรือชอบเลียนแบบผู้อื่นจนติดเป็นนิสัย”

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 1, 2012 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: